I.            CEL KONKURSU

  Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Nekla w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Nekla w 2013 roku zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, propagowania aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz podniesienia poziomu sportu.

   II.            RODZAJE ZADAŃ

  1.       W zakresie kultury fizycznej - planowana dotacja 57 000,00 zł

  Prowadzenie zajęć sportowych i treningów w różnych grupach wiekowych, organizacja oraz udział w rozgrywkach, turniejach i zawodach sportowych, prowadzonych przez poszczególne stowarzyszenia i kluby sportowe: m.in. piłka nożna, strzelectwo, badminton i inne dyscypliny sportowe.

  2.       W zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego – planowana dotacja 11 000,00 zł

  a)      Realizacja projektów służących wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Gminy Nekla. Przewidywane jest wspieranie m.in. warsztatów i przedsięwzięć artystycznych adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych np. rzeźba, rysunek, wikliniarstwo, itp.

  b)      Realizacja przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego na terenie Gminy Nekla poprzez organizację uroczystości, wydanie publikacji  i innych.

  III.            TERMIN REALIZACJI ZADANIA

  Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 20 lutego 2013 r., a zakończy nie później niż 15 grudnia 2013 roku.

   IV.            PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT

  Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, tj.:

  1. podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych;
  2. podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku

  - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia; przy czym ustawa nie przewiduje dofinansowania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert dla partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne;

  1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  3. spółdzielnie socjalne;
  4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857 i nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

   V.            KRYTERIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE SKŁADAJĄCE OFERTĘ

  1.  Prowadzić statutową działalność pożytku publicznego w dziedzinie objętej konkursem.
  2. Realizować zadanie na terenie Miasta i Gminy Nekla lub na rzecz jego mieszkańców.
  3. Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.
  4. Posiadać własne konto bankowe.
  5. Posiadać własny Numer Identyfikacji Podatkowej.

  VI.            WYMAGANE DOKUMENTY

  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 25).

  Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie:

  - druku oferty w sposób czytelny,

  - wszystkich punktów zawartych w druku oferty – w przypadku, gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”; niewypełnienie któregokolwiek z punktów będzie równoznaczne z wpisaniem treści „nie dotyczy”.

  Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu podmiotu składającego. Oferta złożona przez podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) powinna być podpisana przez wszystkie osoby upoważnione do zawierania umów zgodnie z ww. dokumentem (Dział 2 – Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu – Sposób reprezentacji podmiotu).

  Oferta w szczególności powinna zawierać (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.):

  1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

  2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

  3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

  4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych

  w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

  5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania

  publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania

  pochodzących z innych źródeł;

  6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

   

  2. Oferta wspólna.

  Ofertę wspólną złożyć mogą dwie (lub więcej) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione

  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) działające wspólnie.

  Oferta wspólna wskazuje:

  1) działania, jakie w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty, będące stronami w umowie;

  2) sposób reprezentacji tych podmiotów wobec organu administracji publicznej.

  Oferta wspólna powinna zawierać jeden druk oferty, wspólnie wypełniony przez dwie (lub więcej) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy oraz osobne komplety załączników odnoszących się odpowiednio do ww. podmiotów.

  W przypadku złożenia oferty wspólnej należy załączyć umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub innymi uprawnionymi podmiotami, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zadania. Stroną w umowie, a tym samym podmiotem w ofercie wspólnej nie może być podmiot zaliczany do sektora finansów publicznych.

  3. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

  Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:

  - dla fundacji i stowarzyszeń: wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru Starostwa,

  - w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu

  oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,

  - w przypadku pozostałych podmiotów: inny dokument właściwy dla podmiotu.

  Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. W przypadku złożenia kopii odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego należy potwierdzić zgodność dokumentu z oryginałem na każdej zapisanej stronie wraz z datą tego potwierdzenia oraz czytelnym podpisem: pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji (obowiązuje w przypadku braku pieczątki imiennej).

  4. Upoważnienie do reprezentowania podmiotu dla osób składających podpisy pod ofertą – w przypadku gdy oferta podpisywana jest przez osobę niewymienioną w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu. Upoważnienie powinno być wystawione przez osobę/osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu.

  W przypadku jednostek organizacyjnych (np. oddziałów, kół) organizacji składających ofertę niezbędne jest załączenie zgody zarządu głównego, tj. aktualnego pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd główny dla przedstawicieli ww. jednostki organizacyjnej (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS). Pełnomocnictwo powinno upoważniać do składania w imieniu tej organizacji woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczania uzyskanej dotacji), o którego dofinansowanie stara się jednostka.

  5. Statut organizacji.

  6. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem rodzaju i zakresu wsparcia, w jakim partner będzie uczestniczyć w realizacji zadania publicznego. Informacje te powinny zostać zawarte również w pkt. V.1., V.2. i V.3. oferty.

  7. W przypadku złożenia kserokopii załączników, osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację (wymieniona z imienia i nazwiska w KRS lub inna osoba składająca podpis pod ofertą) powinna potwierdzić je na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia (wymagany jest czytelny podpis oraz zaznaczenie sprawowanej funkcji bądź imienna pieczątka wraz z podpisem).

  8. Osoby uprawnione niedysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniemi nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

  9. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników – wraz z informacją, do której oferty zostały załączone. Poszczególne oferty należy składać w oddzielnych kopertach, opisanych odpowiednio nazwą zadania publicznego.

  VII.            KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

   A. Merytoryczne:

  - zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,

  - znaczenie promocyjne dla Gminy Nekla,

  - zasięg oddziaływania,

  - rzetelność przedstawionego opisu zadania,

  - rzetelność przedstawionego harmonogramu zadania,

  - atrakcyjność proponowanych działań,

  - miejsce realizacji zadania,

  - przewidywane efekty realizacji zadania,

  B. Finansowe:

  - rzetelność i poprawność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,

  - udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

  C. Organizacyjne:

  - planowany rzeczowy wkład własny (np. lokal, sprzęt, materiały),

  - planowany osobowy wkład własny (np. świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków),

  - proponowana jakość wykonania zadania i zasoby kadrowe, przy udziale których będzie realizowane zadanie, w tym kwalifikacje tych osób,

  - dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju.

  Wkład własny finansowy to środki finansowe będące w dyspozycji organizacji pozarządowej realizującej zlecone zadanie publiczne i przez nią bezpośrednio wydatkowane na realizację tego zadania. Dokumentowanie poniesionych przez organizację pozarządową wydatków następuje w formie dowodów księgowych na nią wystawionych. Potwierdzeniem prawidłowo zrealizowanego zadania pod względem finansowym jest odpowiednio prowadzona rachunkowość.

  Wkład własny niefinansowy to wkład rzeczowy i/lub osobowy realizowanego zadania wniesiony bezpośrednio przez dotowaną organizację pozarządową lub partnera współrealizującego zadanie – niepowodujący faktycznego wydatku pieniężnego (np. świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków, zasoby rzeczowe, tj. własne obiekty lub sprzęt). Pozafinansowy wkład własny w realizację zadania jest wkładem dodatkowym, który nie może być przeliczany na wkład finansowy i wskazywany jako własne środki finansowe przy realizacji zadania publicznego. Organizacja deklarująca wkład rzeczowy/osobowy powinna oszacować jego wartość wraz ze wskazaniem sposobu wyceny według cen (stawek) rynkowych.

   VIII.            POSTĘPOWANIE KONKURSOWE PROWADZONE JEST ZGODNIE Z:

   1) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

   (Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

   2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

   3) „Programem współpracy Miasta i Gminy Nekla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 - 2014”.

     IX.            ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

   1. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
   2. Wybór ofert zostanie dokonany w postępowaniu konkursowym.
   3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim wypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia aktualizacji kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
   4. Przewidywana dotacja nie może zostać wykorzystana na zakupy inwestycyjne bądź na pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników organizacji poza zakresem realizacji zadania publicznego.

     X.            TERMIN I TRYB WYBORU OFERTY

   1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 20 lutego 2013 r.
   2. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym przez inspektora ds. promocji, kultury, ochrony zdrowia i pożytku publicznego a pod względem merytorycznym przez komisję konkursową.
   3. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Nekla.
   4. Od postanowień zarządzenia Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
   5. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Nekli: www.nekla.eu zakładka: pożytek publiczny oraz  drogą pocztową, listem poleconym.
   6. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Miasta i Gminy w Nekli i nie będą odsyłane oferentowi.

    XI.            SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

   1. Kompletne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Nekla w 2013 roku", za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2013 roku w godzinach pracy Urzędu tj. pon. 8.00-16.00; wt.-pt. 7.00-15.00
   2. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu miasta i Gminy w Nekli (nie decyduje data stempla pocztowego).
   3.  Złożenie oferty po terminie wyklucza ją z dalszej procedury konkursowej.
   4. Kontakt tel. w godz. 8.00-14.00, pon.-wt., czw.-pt. Anna Mantorska – inspektor ds. promocji, kultury, ochrony zdrowia i pożytku publicznego 61 437 31 85.

     XII.             DODATKOWE INFORMACJE

   1. Złożenie oferty w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert jest równoznaczne z akceptacją treści jego ogłoszenia.

   Treść otwartego konkursu ofert ogłoszono na stronach internetowych:

   - Biuletynu Informacji Publicznej UMiG w Nekli: http://nekla.nowoczesnagmina.pl (zakładka: Urząd Miasta i Gminy w Nekli, Ogłoszenia)

   - Urzędu Miasta i Gminy w Nekli: www.nekla.eu (zakładka: pożytek publiczny )oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG w Nekli, ul. Dworcowa 10.

   Druk oferty, zaktualizowanego harmonogramu i zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania oraz sprawozdania z wykonania zadania – do pobrania z ww. stron internetowych. Nie dopuszcza się modyfikacji pobranych formularzy. Wyjątkiem jest oferta wspólna, w której kolejni oferenci przedstawiają swoje dane oraz dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

   2. Informacja o zadaniach publicznych realizowanych przez Gminę Nekla w roku 2012

   Wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Nekla w zakresie; kultury fizycznej i sportu: 50.000 zł; w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego – 8.000zł.