WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ZBYĆ W RAMACH ZAMIANY:

nieruchomości będące własnością Gminy Nekla.

Przedmiotem zamiany będą nieruchomości położone w obrębie Nekla, gm. Nekla, oznaczone, jako:
1. działka nr 294/6 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 12, powierzchnia 0,0062 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00019570/6 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Na nieruchomości znajduje się część budynku wybudowanego na działce sąsiedniej.
Na terenie, na którym zlokalizowana jest ww. działka brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym uchwałą Nr XXVI/190/2009 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 22 czerwca 2009r. oraz uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. działka ta przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej.
Wartość nieruchomości wynosi – 4.948,00 zł.

2. działka nr 177/3 – arkusz mapy ewidencyjnej nr 9, powierzchnia 0,5971 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00040179/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest zabudowana budynkami o funkcji biurowo-magazynowej.
Na terenie, na którym zlokalizowana jest ww. działka brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonym uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionym uchwałą Nr XXVI/190/2009 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 22 czerwca 2009r. oraz uchwałą Nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. działka ta przeznaczona jest pod tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.
Wartość nieruchomości wynosi – 467.600,00 zł.


Uwaga: Stosownie do przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia niniejszym byłych właścicieli zbywanych nieruchomości lub ich spadkobierców, o zamiarze zbycia ww. nieruchomości oraz wzywa ich do złożenia wniosku z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości, za cenę i na warunkach określonych w niniejszym wykazie.
Prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie spełniającej warunki podane w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
Wnioski wraz z oświadczeniem o nabycie nieruchomości na wyżej podanych warunkach można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
W przypadku stwierdzenia braku oświadczeń, o której mowa wyżej, nieruchomości zostaną zbyte w ramach zamiany.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – p. Wojciech Pilch.

Na tablicy ogłoszeń:
- wywieszono w dniu  28.12.2012 r.