WZ.271.15.2012           
Nekla, dnia 20.12.2012r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Nekla oraz jednostek organizacyjnych”:

została wybrana oferta złożona przez:

PKP ENERGETYKA S.A.
Oddział w Warszawie - Obrót Energią Elektryczną
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższą Firmę oferta zawiera najniższą cenę  776 354,36 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:
1. Grupa Obrotu Energią Elektryczną Sp. z o.o.
ul. Prosta 32
00-838 Warszawa

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na wezwanie przez Zamawiającego nie dokonał uzupełnienia brakujących lub błędnie wypełnionych dokumentów (tj. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o posiadaniu umowy lub promesy umowy z ENEA OPERATOR Sp. z o.o. umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej ENEA OPERATOR Sp. z o.o., aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz aktualnego zaświadczenia z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż 28.12.2012r.


BURMISTRZ
Karol Balicki

 

Otrzymują:
1.PKP ENERGETYKA S.A. Oddział w Warszawie – Obrót Energią Elektryczną
ul. Hoża 63/67; 00-681 Warszawa
2.Grupa Obrotu Energią Elektryczną Sp. z o.o.
ul. Prosta 32; 00-838 Warszawa
3.a/a     


Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
tel. 61/437-31-75
e-mail: k.zaworska@gminanekla.pl