Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTOR DS. OŚWIATY

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.),

OGŁASZA  NABÓR  NA
STANOWISKO
PODINSPEKTOR DS. OŚWIATY
w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

1. Wymagania niezbędne (formalne):
1) kandydatem może być osoba, która jest obywatelem polskim, obywatelem Unii Europejskiej, obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie średnie i trzyletni staż pracy lub wykształcenie wyższe bez wymaganego stażu pracy,
6) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie użytkowania oprogramowania biurowego oraz systemów informatycznych wspomagających pracę na w/w stanowisku,
7) znajomość:
• zasad finansowania oświaty,
• zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych,
• aktów prawnych dotyczących oświaty,
8) gotowość podjęcia pracy od 3 grudnia 2012 r.

2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowany kierunek ukończonych studiów: administracja, prawo, zarządzanie oświatą, ekonomia, zarządzanie,
2) doświadczenie w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku jak objęte naborem w administracji państwowej lub samorządowej, 
3) umiejętność:
• radzenia sobie w warunkach stresu,
• skutecznego komunikowania się,
• organizacji pracy w zespole,
• organizacji pracy własnej,
4) samodzielność, systematyczność,
5) zaangażowanie i kreatywność,
6) wysoka kultura osobista,
7) znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie spraw związanych z organizacją szkół i placówek oświatowych w Gminie Nekla,
2) przygotowywanie dokumentacji związanej z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych,
3) prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością oświatową,
4) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków w ramach programów oświatowych,
5) prowadzenie ewidencji placówek niepublicznych oraz spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla tych placówek,
6) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki,
7) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagród Burmistrza dla nauczycieli i dyrektorów,
8) przygotowywanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli,
9) opracowywanie projektów regulaminów związanych z wynagrodzeniem i innymi świadczeniami dla nauczycieli w oparciu o przepisy oświatowe,
10) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom środków w ramach funduszu zdrowotnego,
11) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych dyrektorów gminnych placówek oświatowych,
12) prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych,
13) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym,
14) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

4. Warunki pracy:
1) wymiar czasu pracy: pełen etat,
2) miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
3) warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
• zadania wykonywane w siedzibie urzędu,
4) miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
• praca przy monitorze ekranowym do 8 godzin na dobę,
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych,
• stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku urzędu.

 

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne :
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: nekla.nowoczesnagmina.pl),
4) kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

6. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z :
1) napisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy”,
2) wskazaniem nazwy stanowiska pracy
należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką pocztową na adres : Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla  – w  terminie do dnia 19.11.2012 r.
O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

7. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 20.11.2012 r.

9. Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:
1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2) postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez:
a)  ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b) rozmowę kwalifikacyjną.
        
        
Burmistrz 
Karol Balicki                                 


 

Załączniki

kwestionariusz_osobowy (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz_osobowy (70.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2012-10-23 14:47:07
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2012-10-23 14:51:40
Ostatnia zmiana:2012-10-23 14:51:49
Ilość wyświetleń:2233

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij