WZ.271.2.2012           
Nekla, dnia 6.02.2012r.


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Nekla w roku 2012”:


1.zakres objęty częścią I tj. utwardzanie dróg gruzem z recyklingu została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK”
Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla


Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższą Firmę oferta zawiera najniższą cenę  314 880,00 zł brutto (stawka 19,68 zł za m2 brutto).
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:

1.TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych Spółka Akcyjna
ul. Na Grobli 4
73-110 Stargard Szczeciński

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W przedstawionym wykazie robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat oraz referencjach Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu polegającego na posiadaniu doświadczenia w wykonywaniu co najmniej dwóch robót polegających na naprawach cząstkowych dróg za pomocą utwardzania gruzem z recyklingu, których wartość wynosiła 50 000 zł każda.
Pomimo wezwania do uzupełnienia Wykonawca nie dostarczył powyższych dokumentów.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25
62-330 Nekla

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Do załączonego do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia nie zostało załączone zobowiązanie operatora równiarki o oddaniu się do dyspozycji Wykonawcy. Na wezwanie do uzupełnienia powyższego dokumentu Wykonawca uzupełnił niniejsze zobowiązanie, jednakże zostało ono sporządzone z data późniejszą niż dzień składania ofert. W związku z powyższym Wykonawca w dniu składania ofert nie dysponował potencjałem osobowym operatora równiarki.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych Ryszard Bianek
ul. Szarych Szeregów 25
63-000 Środa Wlkp.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż zawiera błędy w obliczeniu ceny. W SIWZ Zamawiający określił, że w ciągu roku 2012 w ramach zakresu objętego częścią I zostanie wykonane  16 000 m2.  Wykonawca obliczając cenę brutto (397 732,80 zł) błędnie przeliczył stawkę za 1 m2 podając kwotę 19,83 zł. Zamawiający chcąc poprawić omyłkę rachunkową (dzieląc obliczoną przez Wykonawcę cenę przez wskazany zakres w SIWZ) uzyskał stawkę 24,86 zł/m2. Jednakże po przemnożeniu niniejszej stawki przez zakres obliczona cena przez Wykonawcę jest błędna. W związku z powyższym Zamawiający nie może dokonać poprawy omyłki rachunkowej, gdyż cena została błędnie obliczona. W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona.

4.Firma Budowlano-Usługowa „EKO-BUD” s. c. Elżbieta, Jacek Majdeccy
Lisewo 39
62-310 Pyzdry
Oferta otrzymała 91,53 pkt.


Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni (tj. nie wcześniej niż 13.02.2012r.) od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli niniejsze zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (tj. faksem lub drogą elektroniczną z niezwłocznym potwierdzeniem faktu jego otrzymania) albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.
 
2.zakres objęty częścią II tj. remont dziur za pomocą emulsji i grysów za pomocą remontera (typu PATCHER) została wybrana oferta złożona przez:

Firma Budowlano-Usługowa
„EKO-BUD” s. c. Elżbieta, Jacek Majdeccy
Lisewo 39
62-310 Pyzdry

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższą Firmę oferta zawiera najniższą cenę  84 950,00 zł brutto (stawka 16,99 zł za m2 brutto).
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:

1.TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych Spółka Akcyjna
ul. Na Grobli 4
73-110 Stargard Szczeciński

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W przedstawionym wykazie robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat oraz referencjach Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu polegającego na posiadaniu doświadczenia w wykonywaniu co najmniej dwóch robót polegających na naprawach cząstkowych dróg za pomocą emulsji i grysów przy użyciu remontera, których wartość wynosiła 50 000 zł każda.
Pomimo wezwania do uzupełnienia Wykonawca nie dostarczył powyższych dokumentów.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.Zakład Usługowo-Handlowy Damian Wojtkowiak
Bożacin
ul. Ogrodowa 59
63-700 Krotoszyn

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W przedstawionym wykazie robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat oraz referencjach Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu polegającego na posiadaniu doświadczenia w wykonywaniu co najmniej dwóch robót polegających na naprawach cząstkowych dróg za pomocą emulsji i grysów przy użyciu remontera, których wartość wynosiła 50 000 zł każda.
Ponadto w złożonej ofercie brakuje dokumentu potwierdzającego opłacenie polisy ubezpieczeniowej.
Pomimo wezwania do uzupełnienia Wykonawca nie dostarczył powyższych dokumentów.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla
Oferta otrzymała 95,24 pkt.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni (tj. nie wcześniej niż 13.02.2012r.) od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli niniejsze zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (tj. faksem lub drogą elektroniczną z niezwłocznym potwierdzeniem faktu jego otrzymania) albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.

 

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
z-ca Burmistrza

 

Otrzymują:
1.TRANS-MASZ Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych Spółka Akcyjna
ul. Na Grobli 4, 73-110 Stargard Szczeciński
2.Zakład Usługowo-Handlowy Damian Wojtkowiak
Bożacin, ul. Ogrodowa 59; 63-700 Krotoszyn
3.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25, 62-330 Nekla
4.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla
5.FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych Ryszard Bianek
ul. Szarych Szeregów 25, 63-000 Środa Wlkp.
6.Firma Budowlano-Usługowa „EKO-BUD” s. c. Elżbieta, Jacek Majdeccy
Lisewo 39; 62-310 Pyzdry
7.a/a     

 

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
tel. 61/437-31-75
e-mail: k.zaworska@gminanekla.pl