Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Nekla w 2012 roku

I  CEL KONKURSU
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadania
publicznego Miasta i Gminy Nekla w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, kultury i działalności edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Nekla w 2012 roku zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym,  propagowania aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz podniesienia poziomu sportu.

II RODZAJE ZADAŃ
W zakresie kultury fizycznej  - planowana dotacja 50.000,00 zł
Prowadzenie zajęć sportowych i treningów w różnych grupach wiekowych, organizacja oraz udział w rozgrywkach, turniejach i zawodach sportowych, prowadzonych przez poszczególne stowarzyszenia i kluby sportowe: m.in. piłka nożna, strzelectwo, badminton i inne dyscypliny sportowe.
W zakresie kultury – planowana dotacja  8.000,00 zł
1. Organizacja warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, m.in. rzeźba, rysunek, wikliniarstwo, itp.
2. Organizacja przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych, m.in. koncertów, wystaw, itp.
W zakresie wspierania działalności edukacyjnej - planowana dotacja  2.000,00 zł
Organizacja prelekcji mających na celu podniesienie świadomości prozdrowotnej mieszkańców.

III TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 13 lutego 2012 r., a zakończy nie później niż 15 grudnia 2012 roku.

IV PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT
1. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
2. Oferty mogą składać organizacje samodzielnie lub wspólnie podejmując się realizacji danego zadania. We wniosku należy wskazać podmiot przyjmujący dotację i jednocześnie odpowiedzialny za wykonanie. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

V KRYTERIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE SKŁADAJĄCE OFERTĘ
1. Realizować zadanie na terenie Miasta i Gminy Nekla lub na rzecz jego mieszkańców.
2. Brak zobowiązań publiczno-prawnych.
3. Posiadać własne konto bankowe.

VI WYMAGANE DOKUMENTY
1. Oferta musi spełniać warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).
2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja podatkowa) za rok 2011.
4. Statut organizacji (w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli oddziału do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizacje zadania, o którego dofinansowanie stara się podmiot).
5. Oświadczenie o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa i jednostek publiczno – prawnych.
6. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera ze wskazaniem zakresu w jakim będzie uczestniczył w realizacji zadania – w przypadku wskazania partnera w ofercie. Partnerem jest podmiot nie będący stroną umowy, który współuczestniczy w realizacji zadania publicznego nie wykorzystując przy tym środków publicznych przekazanych w drodze dotacji.
7. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność  z oryginałem z datą ich potwierdzenia.

VII MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Kompletne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Nekla w 2012 roku", za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2012 roku.
2. Decyduje data wpływu oferty.
3. Złożenie oferty po terminie wyklucza ją z dalszej procedury konkursowej.
 

VI  ZASADY  PRZYZNAWANIA DOTACJI, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT
1.     Rozpatrywanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po upływie  terminu składania ofert tj. do dnia 3 lutego 2012.
2.     Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla. Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
a)       zgodność z „Programem współpracy Miasta i Gminy Nekla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata  2012 - 2014”,
b)        zaangażowanie środków i nakładów własnych w realizowane zadanie oraz pozyskanych od sponsorów,
c)        merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,
d)       ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
e)        zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców Gminy
w realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,
f)         ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,
g)       wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim,
h)       zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
3.     Dotacji nie można wykorzystać na: prowadzenie działalności gospodarczej, realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Miasta i Gminy, remonty, projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy, prowadzenie działalności politycznej.
4.     Wybór ofert nastąpi w terminie do 9 lutego 2012 roku  na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nekla.
5. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani listownie oraz poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Nekla, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla.

VII WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Realizacja zleconego zadania następuje po zawarciu umowy. Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).
2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:
a) dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana;
b) sporządzanie aktualnego harmonogramu realizacji zadania.
3. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy  chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie podzlecenia. W przypadku planowanego pod zlecenia części zadania, należy w ofercie określić rodzaj podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy, który współrealizuje cześć zadania poprzez sprzedaż usług, których zakup za pośrednictwem środków pochodzących z dotacji dokonuje organizacja pozarządowa, której zlecono realizację zadania.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz.25). Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie.
5. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, wykazach sponsorów itp.) poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zlecenia przez Zleceniodawcę.
VIII INFORMACJA O ZADANIACH PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ  NEKLA W ROKU 2011
Wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Nekla w zakresie; kultury fizycznej i sportu:
47.500,00 zł; w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 2.500,00 zł; w zakresie kultury 0,00 zł; w zakresie działalności edukacyjnej 0,00 zł.

Załączniki

konkurs ofert (117.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oferta_realizacji_zadania_publicznego (49.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rozporzadzenie_15_12_2010 (80.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sprawozdanie_z_wykonania_zadania_publicznego (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa (51.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty_ (148.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_konkurs ofert_2012 (85.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz sprawozdania (159.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2012-01-04 12:40:31
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2012-01-04 12:51:03
Ostatnia zmiana:2012-01-19 12:24:31
Ilość wyświetleń:1266

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij