IR.271.14.2011           
Nekla, dnia 09.11.2011r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę kompleksowego ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia strażaków, ubezpieczeń komunikacyjnych dla Gminy Nekla”:

została wybrana oferta złożona przez:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń
z siedzibą w Łodzi Oddział w Opolu
Pl. Wolności 6
45-018 Opole

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższą Firmę oferta jest jedyną ofertą, zawiera najniższą cenę  313 276,00 zł brutto,
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała łącznie (w kryterium cena i kryterium zaakceptowania klauzul) 90,60 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.


Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni (tj. nie wcześniej niż 15.11.2011r.) od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli niniejsze zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (tj. faksem lub drogą elektroniczną z niezwłocznym potwierdzeniem faktu jego otrzymania) albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a umowa może zostać zawarta przed upływem ww. terminów, gdyż w niniejszym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, a postępowania było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.


z up. BURMISTRZA
Anna Mizgajska
z-ca Burmistrza

 

Otrzymują:
1.UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń z siedzibą w łodzi Oddział w Opolu
Pl. Wolności 6, 45-018 Opole
2.a/a     


Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
61/437-31-75