IR.271.11.2011           
Nekla, dnia 29.07.2011r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej”:

została wybrana oferta złożona przez:

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku Kamiennej
Al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższą Firmę oferta zawiera najniższą cenę  336 033,98 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:
1.RWE Polska S.A.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347 Warszawa
Oferta otrzymała 91,87 pkt.
2.PKP ENERGETYKA S.A. Oddział w Warszawie – Obrót Energią Elektryczną
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Oferta otrzymała 99,12 pkt.
3.ENEA S.A.
ul. Nowowiejskiego 11
60-697 Poznań
Oferta otrzymała 91,34 pkt.
4.CENTROZAP S.A.
ul. Paderewskiego 32c
40-282 Katowice
Oferta otrzymała 98,71 pkt.
5.Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.
ul. Barlickiego 2
44-100 Gliwice
Oferta otrzymała 98,98 pkt.
6.ENERGA – Obrót SA
ul. Mikołaja Reja 29
80-870 Gdańsk
Oferta otrzymała 99,19 pkt.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż 04.08.2011r.

 


Otrzymują:
1.RWE Polska S.A.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41; 00-347 Warszawa
2.PKP ENERGETYKA S.A. Oddział w Warszawie – Obrót Energią Elektryczną
ul. Hoża 63/67; 00-681 Warszawa
3.ENEA S.A.
ul. Nowowiejskiego 11; 60-697 Poznań
4.CENTROZAP S.A.
ul. Paderewskiego 32c; 40-282 Katowice
5.PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku Kamiennej
Al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna
6.Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.
ul. Barlickiego 2; 44-100 Gliwice
7.ENERGA – Obrót SA
ul. Mikołaja Reja 29; 80-870 Gdańsk
8.a/a     


Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
Tel. 61/437-31-75