IR.271.9.2011             
Nekla, dnia 22.07.2011r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem bazaltowym 5-8, 2-5 oraz emulsją kombajnem drogowym z komputerowym wydatkiem materiału oraz odwodnienie nawierzchni drogi gminnej Chwałszyce - Gąsiorowo”:

została wybrana oferta złożona przez:

SALDROG Sp. z o.o.
ul. Usługowa 11, 73-110 Stargard Szczeciński

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższą Firmę oferta zawiera najniższą cenę  34 992,00 zł brutto (stawka 14,58 zł za m2 brutto).
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:
1. Firma Budowlano-Usługowa „EKO-BUD” s. c. Elżbieta, Jacek Majdeccy
Lisewo 39
62-310 Pyzdry
Oferta otrzymała 94,98 pkt.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż 28.07.2011r.

 

`BURMISTRZ

`Karol Balicki


Otrzymują:
1. SALDROG Sp. z o.o.
ul. Usługowa 11; 73-110 Stargard Szczeciński
2. Firma Budowlano-Usługowa „EKO-BUD” s. c. Elżbieta, Jacek Majdeccy
Lisewo 39; 62-310 Pyzdry
3. a/a     


Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
Tel. 61/437-31-75