IR.271.10.2011           
Nekla, dnia 13.07.2011r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę bankową udzielenia kredytu długoterminowego w złotych polskich w kwocie 5 950 000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Gminy Nekla”:

została wybrana oferta złożona przez:

Gospodarczy Bank Wielkopolski Spółka Akcyjna
ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższy Bank oferta zawiera najniższą cenę  1 773 385,20 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:
1.NORDEA BANK POLSKA S.A.
ul. Kielecka 2
81-303 Gdynia
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Sporządzony i załączony do oferty przez Wykonawcę Harmonogram spłat kredytu zawiera błędy. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia spłata kredytu następować będzie w 40 ratach kwartalnych, pierwsza 31.03.2012r., kolejne 38 rat ostatniego każdego kwartału kalendarzowego oraz ostatnia 31.12.2021r. (§ 3 ust. 3 załącznika nr 6 do siwz – projekt umowy). Przedstawiony przez wykonawcę  prognozowany harmonogram spłaty kredytu zakłada, iż w 2011r. nastąpi spłata tylko jednej raty odsetkowej (zgodnie ze siwz powinna nastąpić spłata dwóch rat), w 2012 roku nastąpi spłata pięciu rat (w tym jedna odsetkowa), w 2016 r. spłata nastąpi w trzech ratach, w 2018 r. w pięciu ratach. Ponadto spłaty rat mają następować na koniec kalendarzowego kwartału, czyli 31.03, 30.06, 30.09, 31.12 każdego roku. Natomiast Wykonawca określił spłaty rat na 02.01.2012r, 02.04.2012r. 02.07.2012r. 01.10.20112r., 01.04.2013r., 01.07.2013r., 02.01.2017r., 02.10.2017r., 02.01.2018r., 02.04.2018r., 02.07.2018r., 01.10.2018r., 01.04.2019r., 01.07.2019r.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


2.Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Oddział w Poznaniu
ul. Składowa 5
61-888 Poznań
Oferta otrzymała 99,29 pkt.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż 19.07.2011r.


`BURMISTRZ
`Karol Balicki


Otrzymują:
1.Gospodarczy Bank Wielkopolski Spółka Akcyjna
ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań
2.NORDEA BANK POLSKA S.A.
ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia
3.Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu
ul. Składowa 5, 61-888 Poznań
4.a/a     


Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
61/437-31-75