Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Konkurs na stanowisko podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami w UMiG Nekla

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 223, poz.1458),

OGŁASZA  NABÓR  NA 

 
STANOWISKO 
PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli

1. Wymagania niezbędne (formalne):

1) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie średnie i trzyletni staż pracy na stanowisku zbliżonym do stanowiska, na który prowadzony jest nabór  lub wykształcenie wyższe techniczne bez wymaganego stażu pracy,
4) wiedza i znajomość przepisów w zakresie:
a) samorządu gminnego,
b) postępowania administracyjnego,
c) prawa budowlanego,
d) planowania i zagospodarowania przestrzennego,
e) gospodarki nieruchomościami,
5) biegła znajomość pracy na komputerze,
6) systematyczność,
7) gotowość podjęcia pracy od lipca. 2011 r.

2. Wymagania dodatkowe:
1) mile widziane wykształcenie wyższe – preferowane kierunki:
a) gospodarka przestrzenna,
b) geodezja,
2) prawo jazdy kategorii B,
3) sumienność, bezstronność,
4) umiejętność sprawnej organizacji pracy na samodzielnym stanowisku, komunikatywność i kreatywność.
   
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

1) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
2) prowadzenie spraw związanych z wieczystym użytkowaniem gruntów,
3) sprawy zawiązane z gminnym zasobem mieszkaniowym - tworzenie, sprzedaż lokali mieszkalnych, przydział lokali mieszkalnych, zmiana stawek czynszu,
4) ustalanie stawek czynszu, dzierżawy, sprzedaż lokali mieszkaniowych,
5) prowadzenie spraw dotyczących podziału i rozgraniczeń nieruchomości,
6) nadawanie klauzuli prawomocności decyzjom dotyczącym podziału i rozgraniczeń nieruchomości,
7) udział w czynnościach okazywania granic,
8) prowadzenie rejestru i nadawanie numeracji nieruchomościom oraz nazewnictwo ulic,
9) przygotowanie zarządzeń w sprawie rezygnacji z pierwokupu,
10) gospodarowanie i zarządzanie mieniem komunalnym, w tym ich zbywanie, oddawanie w wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd lub ich przekazywanie na cele szczególne,
11) nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy,
12) komunalizowanie gruntów,
13) tworzenie zasobu gruntów i gospodarowanie - zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
14) konsultowanie przy tworzeniu projektów sieci uzbrojenia terenu w ZUDP,
15) prowadzenie rejestru aktów notarialnych i zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych z sądu,
16) współpraca z innymi stanowiskami w zakresie przygotowywania inwestycji.

4. Warunki pracy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat
b) miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Nekli
c) pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne :
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: nekla.nowoczesnagmina.pl)
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

6. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z :
1) napisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy”,
2) wskazaniem nazwy stanowiska pracy

należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką pocztową na adres : Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla  – w  terminie do dnia 20.06.2011 r.

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 
 
3) Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia
z przyczyn formalnych.

4) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 21.06.2011 r.

7. Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się :
1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2) postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :
a) ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b) rozmowę kwalifikacyjną.
        
                       Burmistrz       
                      Karol Balicki

Załączniki

kwestionariusz_osobowy (70.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2011-06-06 14:27:19
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2011-06-06 14:31:27
Ostatnia zmiana:2011-06-06 14:31:32
Ilość wyświetleń:4489

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij