Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Nekla w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szk

IR.271.5.2011             
Nekla, dnia 12.04.2011r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Nekla w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”:

1.Dla zakresu objętego częścią I – Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

została wybrana oferta złożona wspólnie przez:

Jolantę Najtkowską zam. ul. Poznańska 4, 62-330 Nekla,
Małgorzatę Kubiaczyk zam. ul. Średzką 1/1, 63-012 Dominowo,
Annę Nowaczyk zam. Zasutowo ul. Kwiatowa 5B/2, 62-330 Nekla,
Marię Wojciechowską zam. ul. Konopnickiej 31, 62-330 Nekla,
Gabrielę Szczepańską zam. ul. Dworcowa 15, 62-330 Nekla,
Zofię Konecką zam. ul. Poznańska 34/4, 62-330 Nekla,
Barbarę Migdalską zam. ul. Wiosny Ludów 47, 62-330 Nekla,
Katarzynę Kulczak zam. ul. Reymonta 19, 62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona wspólna oferta przez powyższe osoby zawiera najniższą cenę  14 504,00 zł brutto, w tym stawka za 1 godzinę wynosi 49,00 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

Dla części I niniejszego postępowania oferty złożyli również:
1.MERIDIUM Zbigniew Michalak
ul. Radosna 5
62-700 Turek
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie do uzupełnienia dokumentów składających się na ofertę nie dokonał ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.Dla zakresu objętego częścią II – Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

została wybrana oferta złożona wspólnie przez:
Małgorzatę Kubiaczyk zam. ul. Średzką 1/1, 63-012 Dominowo,
Marię Wojciechowską zam. ul. Konopnickiej 31, 62-330 Nekla,
Zofię Konecką zam. ul. Poznańska 34/4, 62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona wspólna oferta przez powyższe osoby zawiera najniższą cenę  4 250,00 zł brutto, w tym stawka za 1 godzinę wynosi 50,00 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

Dla części II niniejszego postępowania oferty złożyli również:
1.MERIDIUM Zbigniew Michalak
ul. Radosna 5
62-700 Turek
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie do uzupełnienia dokumentów składających się na ofertę nie dokonał ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.Dla zakresu objętego częścią III – Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

została wybrana oferta złożona przez:

Julię Nowak-Głowacz zam. ul. Sokolnicza 3, 62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona oferta zawiera najniższą cenę  8 500,00 zł brutto, w tym stawka za 1 godzinę wynosi 50,00 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

Dla części III niniejszego postępowania oferty złożyli również:
1.MERIDIUM Zbigniew Michalak
ul. Radosna 5
62-700 Turek
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie do uzupełnienia dokumentów składających się na ofertę nie dokonał ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.Dla zakresu objętego częścią IV – Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

została wybrana oferta złożona wspólnie przez:

Gabrielę Szczepańską zam. ul. Dworcowa 15, 62-330 Nekla,
Barbarę Migdalską zam. ul. Wiosny Ludów 47, 62-330 Nekla,
Katarzynę Kulczak zam. ul. Reymonta 19, 62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona wspólna oferta przez powyższe osoby zawiera najniższą cenę  4 100,00 zł brutto, w tym stawka za 1 godzinę wynosi 50,00 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

Dla części IV niniejszego postępowania oferty złożyli również:
1.MERIDIUM Zbigniew Michalak
ul. Radosna 5
62-700 Turek
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie do uzupełnienia dokumentów składających się na ofertę nie dokonał ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.Dla zakresu objętego częścią V – Gimnastyka korekcyjna

została wybrana oferta złożona wspólnie przez:

Magdalenę Najtkowską zam. ul. Ogrodowa 14A, 62-330 Nekla,
Mateusza Jackowskiego zam. ul. Sportowa 4, 62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona wspólna oferta przez powyższe osoby zawiera najniższą cenę  11 900,00 zł brutto, w tym stawka za 1 godzinę wynosi 50,00 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.


Dla części V niniejszego postępowania oferty złożyli również:
1.MERIDIUM Zbigniew Michalak
ul. Radosna 5
62-700 Turek
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie do uzupełnienia dokumentów składających się na ofertę nie dokonał ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.Dla zakresu objętego częścią VI – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych

została wybrana oferta złożona przez:

Zofię Konecką zam. ul. Poznańska 34/4, 62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona oferta zawiera najniższą cenę  3 400,00 zł brutto, w tym stawka za 1 godzinę wynosi 50,00 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

Dla części VI niniejszego postępowania oferty złożyli również:
1.MERIDIUM Zbigniew Michalak
ul. Radosna 5
62-700 Turek
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie do uzupełnienia dokumentów składających się na ofertę nie dokonał ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.Dla zakresu objętego częścią VII – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – j. angielski

została wybrana oferta złożona przez:

Elwirę Przyjemską zam. ul. Reymonta 3, 62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona oferta zawiera najniższą cenę  3 400,00 zł brutto, w tym stawka za 1 godzinę wynosi 50,00 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

Dla części VII niniejszego postępowania oferty złożyli również:
1.MERIDIUM Zbigniew Michalak
ul. Radosna 5
62-700 Turek
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie do uzupełnienia dokumentów składających się na ofertę nie dokonał ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.Dla zakresu objętego częścią VIII – Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

została wybrana oferta złożona wspólnie przez:

Barbarę Stawową zam. Targowa Górka ul. Kosińskiego 2/7, 62-330 Nekla,
Grażynę Jaskułecką zam. ul. Orzeszkowej 26, 62-330 Nekla
Ewę Wolniak zam. Targowa Górka ul. Kosińskiego 2/2, 62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona wspólna oferta przez powyższe osoby zawiera najniższą cenę  4 500,00 zł brutto, w tym stawka za 1 godzinę wynosi 50,00 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

Dla części VIII niniejszego postępowania oferty złożyli również:
1.MERIDIUM Zbigniew Michalak
ul. Radosna 5
62-700 Turek
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie do uzupełnienia dokumentów składających się na ofertę nie dokonał ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.Dla zakresu objętego częścią IX – Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

została wybrana oferta złożona przez:

Barbarę Stawową zam. Targowa Górka ul. Kosińskiego 2/7, 62-330 Nekla,

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona wspólna oferta przez powyższe osoby zawiera najniższą cenę  1 500,00 zł brutto, w tym stawka za 1 godzinę wynosi 50,00 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

Dla części IX niniejszego postępowania oferty złożyli również:
1.MERIDIUM Zbigniew Michalak
ul. Radosna 5
62-700 Turek
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie do uzupełnienia dokumentów składających się na ofertę nie dokonał ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10.Dla zakresu objętego częścią X – Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

została wybrana oferta złożona przez:

Angelikę Jałocha-Polityło zam. ul. Polna 3, 62-302 Węgierki

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona oferta zawiera najniższą cenę  3 000,00 zł brutto, w tym stawka za 1 godzinę wynosi 50,00 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

Dla części X niniejszego postępowania oferty złożyli również:
1.MERIDIUM Zbigniew Michalak
ul. Radosna 5
62-700 Turek
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie do uzupełnienia dokumentów składających się na ofertę nie dokonał ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

11.Dla zakresu objętego częścią XI – Gimnastyka korekcyjna

została wybrana oferta złożona przez:

Dariusza Nikodema zam. Opatówko 6, 62-330 Nekla
Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona oferta zawiera najniższą cenę  3 000,00 zł brutto, w tym stawka za 1 godzinę wynosi 50,00 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

Dla części XI niniejszego postępowania oferty złożyli również:
1.MERIDIUM Zbigniew Michalak
ul. Radosna 5
62-700 Turek
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie do uzupełnienia dokumentów składających się na ofertę nie dokonał ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

12.Dla zakresu objętego częścią XII – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych

została wybrana oferta złożona przez:

Barbarę Stawową zam. Targowa Górka ul. Kosińskiego 2/7, 62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona wspólna oferta przez powyższe osoby zawiera najniższą cenę  1 500,00 zł brutto, w tym stawka za 1 godzinę wynosi 50,00 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

Dla części XII niniejszego postępowania oferty złożyli również:
1.MERIDIUM Zbigniew Michalak
ul. Radosna 5
62-700 Turek
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie do uzupełnienia dokumentów składających się na ofertę nie dokonał ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


13.Dla zakresu objętego częścią XIII – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – badminton

została wybrana oferta złożona przez:

Dariusza Nikodema zam. Opatówko 6, 62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona wspólna oferta przez powyższe osoby zawiera najniższą cenę   3 000,00 zł brutto, w tym stawka za 1 godzinę wynosi 50,00 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

Dla części XIII niniejszego postępowania oferty złożyli również:
1.MERIDIUM Zbigniew Michalak
ul. Radosna 5
62-700 Turek
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie do uzupełnienia dokumentów składających się na ofertę nie dokonał ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

14.Dla zakresu objętego częścią XIV – Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

została wybrana oferta złożona wspólnie przez:

Marię Trzcińską zam. Zasutowo ul. Kwiatowa 5A/4, 62-330 Nekla,
Halinę Szczecińska - Popiela zam. Zasutowo ul. Kwiatowa 5B/3, 62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona wspólna oferta przez powyższe osoby zawiera najniższą cenę  3 500,00 zł brutto, w tym stawka za 1 godzinę wynosi 50,00 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

Dla części XIV niniejszego postępowania oferty złożyli również:
1.MERIDIUM Zbigniew Michalak
ul. Radosna 5
62-700 Turek
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie do uzupełnienia dokumentów składających się na ofertę nie dokonał ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

15.Dla zakresu objętego częścią XV – Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

została wybrana oferta złożona wspólnie przez:

Marię Trzcińską zam. Zasutowo ul. Kwiatowa 5A/4, 62-330 Nekla,
Halinę Szczecińska - Popiela zam. Zasutowo ul. Kwiatowa 5B/3, 62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona wspólna oferta przez powyższe osoby zawiera najniższą cenę  3 500,00 zł brutto, w tym stawka za 1 godzinę wynosi 50,00 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

Dla części XV niniejszego postępowania oferty złożyli również:
1.MERIDIUM Zbigniew Michalak
ul. Radosna 5
62-700 Turek
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie do uzupełnienia dokumentów składających się na ofertę nie dokonał ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

16.Dla zakresu objętego częścią XVI – Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

została wybrana oferta złożona przez:

Urszulę Januchowską zam. ul. Kaczeńcowa 4, 62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona wspólna oferta przez powyższe osoby zawiera najniższą cenę 3 500,00 zł brutto, w tym stawka za 1 godzinę wynosi 50,00 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

Dla części XVI niniejszego postępowania oferty złożyli również:
1.MERIDIUM Zbigniew Michalak
ul. Radosna 5
62-700 Turek
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie do uzupełnienia dokumentów składających się na ofertę nie dokonał ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

17.Dla zakresu objętego częścią XVII – Gimnastyka korekcyjna

została wybrana oferta złożona przez:

Lidię Płończak zam. ul. Pszenna 10, 62-010 Pobiedziska

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona wspólna oferta przez powyższe osoby zawiera najniższą cenę   1 750,00 zł brutto, w tym stawka za 1 godzinę wynosi 50,00 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

Dla części XVII niniejszego postępowania oferty złożyli również:
1.MERIDIUM Zbigniew Michalak
ul. Radosna 5
62-700 Turek
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie do uzupełnienia dokumentów składających się na ofertę nie dokonał ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

18.Dla zakresu objętego częścią XVIII – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - matematycznie

została wybrana oferta złożona wspólnie przez:

Marię Trzcińską zam. Zasutowo ul. Kwiatowa 5A/4, 62-330 Nekla,
Halinę Szczecińska - Popiela zam. Zasutowo ul. Kwiatowa 5B/3, 62-330 Nekla,
Urszulę Januchowską zam. ul. Kaczeńcowa 4, 62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona wspólna oferta przez powyższe osoby zawiera najniższą cenę  5 250,00 zł brutto, w tym stawka za 1 godzinę wynosi 50,00 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.
Dla części XVIII niniejszego postępowania oferty złożyli również:
1.MERIDIUM Zbigniew Michalak
ul. Radosna 5
62-700 Turek
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na wezwanie do uzupełnienia dokumentów składających się na ofertę nie dokonał ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (faksem lub drogą elektroniczną), tj. nie wcześniej niż 18.04.2011r.


`BURMISTRZ
`Karol Balicki

 


Otrzymują:
1.Jolanta Najtkowska zam. ul. Poznańska 4, 62-330 Nekla
2.Małgorzata Kubiaczyk zam. ul. Średzką 1/1, 63-012 Dominowo
3.Anna Nowaczyk zam. Zasutowo ul. Kwiatowa 5B/2, 62-330 Nekla
4.Maria Wojciechowska zam. ul. Konopnickiej 31, 62-330 Nekla
5.Gabriela Szczepańska zam. ul. Dworcowa 15, 62-330 Nekla
6.Zofia Konecka zam. ul. Poznańska 34/4, 62-330 Nekla
7.Barbara Migdalska zam. ul. Wiosny Ludów 47, 62-330 Nekla
8.Katarzyna Kulczak zam. ul. Reymonta 19, 62-330 Nekla
9.Julia Nowak-Głowacz zam. ul. Sokolnicza 3, 62-330 Nekla
10.Magdalenę Najtkowską zam. ul. Ogrodowa 14A, 62-330 Nekla,
11.Mateusza Jackowskiego zam. ul. Sportowa 4, 62-330 Nekla
12.Elwirę Przyjemską zam. ul. Reymonta 3, 62-330 Nekla
13.Barbarę Stawową zam. Targowa Górka ul. Kosińskiego 2/7, 62-330 Nekla,
14.Grażynę Jaskułecką zam. ul. Orzeszkowej 26, 62-330 Nekla
15.Ewę Wolniak zam. Targowa Górka ul. Kosińskiego 2/2, 62-330 Nekla
16.Angelikę Jałocha-Polityło zam. ul. Polna 3, 62-302 Węgierki
17.Dariusza Nikodema zam. Opatówko 6, 62-330 Nekla
18.Marię Trzcińską zam. Zasutowo ul. Kwiatowa 5A/4, 62-330 Nekla,
19.Halinę Szczecińska - Popiela zam. Zasutowo ul. Kwiatowa 5B/3, 62-330 Nekla
20.Urszulę Januchowską zam. ul. Kaczeńcowa 4, 62-330 Nekla
21.Lidię Płończak zam. ul. Pszenna 10, 62-010 Pobiedziska
22.MERIDIUM Zbigniew Michalak z siedzibą ul. Radosna 5, 62-700 Turek
adres do korespondencji:ul. Sienkiewicza 14, 62-300 Września
23.a/a     


Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
61/437-31-75

Załączniki

Wybór oferty (4.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2011-04-12 09:55:36
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2011-04-12 10:31:35
Ostatnia zmiana:2011-04-12 10:31:39
Ilość wyświetleń:1775

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij