IR.271.4.2011             
Nekla, dnia 24.03.2011r.

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia się, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego dla szkół z terenu Gminy Nekla objętych projektem pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” zostaje unieważnione.

Dla zakresu objętego częścią I
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4, tj. oferty złożone w niniejszym postępowaniu przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

Dla zakresu objętego częścią II
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 3, tj. do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.


Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 93 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

 

`BURMISTRZ

`Karol Balicki

 

 

Otrzymują:
1.„MOJE BAMBINO” sp. z o.o. sp. k.
ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź
2.NOWA SZKOŁA sp. z o.o.
ul. POW 25, 90-248 Łódź
3.a/a     


Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
61/437-31-75