IR.271.1.2011             
Nekla, dnia 01.03.2011r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Nekla w roku 2011”:

1.Dla zakresu objętego częścią I – Równanie dróg gminnych na terenie gminy Nekla

została wybrana oferta złożona przez:


Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58; 62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:

Złożona przez powyższą Firmę oferta zawiera najniższą cenę  11 070,00 zł brutto, w tym stawka za 1 km drogi wynosi 369,00 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

Dla części I niniejszego postępowania oferty złożyli również:

1.Przedsiębiorstwo „DROG-KAR”
Gutowo Małe, ul. Powidzka 16
62-300 Września
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W przedstawionym wykazie robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat oraz referencjach Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu polegającego na posiadaniu doświadczenia w wykonywaniu co najmniej dwóch robót polegających na naprawach cząstkowych dróg za pomocą: równiarki lub utwardzania gruzem z recyklingu lub emulsji i grysów przy użyciu remontera lub masy na gorąco, których wartość wynosiła 50 000 zł każda. Ponadto wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu polegającego na posiadaniu aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 500 000 zł.
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych R. Bianek
ul. Szarych Szeregów 25
63-000 Środa Wielkopolska
Oferta otrzymała 37,50 pkt.


2.Dla zakresu objętego częścią II – Utwardzanie dróg gruzem z recyklingu

została wybrana oferta złożona przez:


Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58; 62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:

Złożona przez powyższą Firmę oferta zawiera najniższą cenę  147 600,00 zł brutto, w tym stawka za 1 m2 drogi wynosi 18,45 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

Dla części II niniejszego postępowania oferty złożyli również:

1.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25
62-330 Nekla
Oferta otrzymała 70,42 pkt.

2.FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych R. Bianek
ul. Szarych Szeregów 25
63-000 Środa Wielkopolska
Oferta otrzymała 60,00 pkt.


3.Dla zakresu objętego częścią III – Remont dziur za pomocą emulsji i grysów przy użyciu remontera (typu PATCHER)

została wybrana oferta złożona przez:


Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58; 62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:

Złożona przez powyższą Firmę oferta zawiera najniższą cenę  17 835,00 zł brutto, w tym stawka za 1 m2 drogi wynosi 17,84 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt. Jest jedyną ofertą złożoną dla tej części niniejszego postępowania.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.


4.Dla zakresu objętego częścią IV – Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na gorąco

została wybrana oferta złożona przez:


Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25; 62-330 Nekla

Uzasadnienie wyboru oferty:

Złożona przez powyższą Firmę oferta zawiera najniższą cenę  52 890,00 zł brutto, w tym stawka za 1 tonę wynosi  528,90 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

Dla części IV niniejszego postępowania oferty złożyli również:

1.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla
Oferta otrzymała 95,56 pkt.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż 14.03.2011r.

 

`BURMISTRZ
`Karol Balicki


Otrzymują:
1.Przedsiębiorstwo „DROG-KAR”
Gutowo Małe, ul. Powidzka 16, 62-300 Września
2.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25, 62-330 Nekla
3.FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych R. Bianek
ul. Szarych Szeregów 25, 63-000 Środa Wielkopolska
4.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla
5.a/a     


Osoba do kontaktu:
Katarzyna Zaworska
61/437-31-75