Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Nekla w 2011 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację w formie wspierania zadań publicznych
Miasta i Gminy Nekla w 2011 roku


I  CEL KONKURSU
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Nekla w dziedzinach: kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia - zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji zdrowotnej, propagowanie aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz podniesienia poziomu sportu.

II  RODZAJE ZADAŃ
W zakresie kultury fizycznej i sportu – planowana dotacja 47.500,00 zł
1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
2. Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach. 
3. Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich oraz dni wolne od pracy.
4. Organizacja masowych imprez sportowych, organizacja zawodów sportowych, rozgrywek, turniejów w różnych dyscyplinach sportowych.

W zakresie ochrony i promocji zdrowia - planowana dotacja  2.500,00 zł
1. Wspieranie działalności edukacyjno – profilaktycznej dotyczącej zdrowia.

III  WYMOGI FORMALNE
1. Oferta musi spełniać warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).
2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3-pp ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; osoby prawne
i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
3. Oferty mogą składać organizacje samodzielnie lub wspólnie podejmując się realizacji danego zadania. We wniosku należy wskazać podmiot przyjmujący dotację i jednocześnie odpowiedzialny za wykonanie. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25)  oraz posiadać następujące załączniki:
? Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
? sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja podatkowa) za rok 2010,
? statut organizacji, (w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli oddziału do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizacje zadania, o którego dofinansowanie stara się podmiot),
? oświadczenie o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa
? kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem.
4.  Oferent zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
5.   Kompletne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Konkurs ofert   na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Nekla w 2011 roku", za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2011 roku.
 Decyduje data wpływu oferty.
6.   Złożenie oferty po terminie oraz braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej.


IV  TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2011 roku, a zakończy nie później niż 31 grudnia 2011 roku.

V  ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ  NEKLA W LATACH 2009 – 2010

Wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Nekla w zakresie; kultury fizycznej i sportu: 2009 rok – 45.000,00 zł, 2010 – 45. 000,00; w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 2009 rok – 2.000,00 zł, 2010 rok - 2. 000,00.

VI  ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Rozpatrywanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych po upływie  terminu składania ofert.
2. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla. Przy ocenie będą brane pod uwagę
w szczególności następujące kryteria:
a) preferowane będą oferty będące zgodne z „Rocz¬nym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011",
b)  zaangażowanie środków i nakładów własnych w realizowane zadanie oraz pozyskanych od sponsorów,
c) merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,
d) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
e) zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców Gminy
w realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,
f) ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,
g) wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim,
h) zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
3. Dotowane z budżetu Miasta i Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Miasta i Gminy Nekla lub na rzecz jego mieszkańców.
4. Dotacji nie można wykorzystać na: prowadzenie działalności gospodarczej, realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Miasta i Gminy, remonty, projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy, prowadzenie działalności politycznej.
5. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani listownie oraz poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
i Gminy Nekla, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla.


VII  OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nekla w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia w roku 2011, zostaną zawarte pisemne umowy ze zleceniobiorcami (wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25) 
2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wy¬konania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporzą¬dzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz.25) 
3. Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami orga¬nizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie.

Załączniki

sprawozdanie_z_wykonania_zadania_publicznego (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa (51.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2011 (119.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rozporzadzenie_15_12_2010 (80.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oferta_realizacji_zadania_publicznego (49.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Aktualizacja oferty (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2011-01-18 09:46:29
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2011-01-18 09:49:39
Ostatnia zmiana:2011-02-22 12:08:08
Ilość wyświetleń:1535

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij