IR.341-10/2010            Nekla, dnia 30.12.2010r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z wniesionym przez Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „MERA-MONT” Sp. z o.o., „NOWBUD” Sp. z o.o. odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej, które zostało uwzględnione (wyrok z dnia 9 listopada 2010r., sygn. akt KIO 2337/10) zawiadamia się, iż czynności wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz odrzucenia Odwołującego zostały unieważnione. Dokonano również powtórzenia czynności badania i oceny oferty złożonej przez Odwołującego.
 
Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nekli” została wybrana oferta złożona przez:


Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy
ATA-TECHNIK sp. jawna
Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń


Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższą Firmę oferta jest jedyną ważną i zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ofertą. W związku z powyższym zawiera najniższą cenę 8 571 934,74 zł brutto. W wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego oceny niniejsza oferta otrzymała łącznie z obu kryteriów (składników cenowych: cena i gwarancja) 100,00 pkt., i jest to najwyższa, maksymalna ilość punktów. 


W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:

1. Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych
WODKAN Sp. z o.o.
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań


 Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą oraz nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 14 do siwz został wypełniony błędnie. Zgodnie z zapytaniem nr 3 z dnia 1 września 2010r. do zakresu objętego etapem I powinny zostać uwzględnione wszystkie prace towarzyszące, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania budynku socjalnego. Zatem należało uwzględnić wszelkie prace elektryczne, wod-kan, grzewcze itp., które dotyczą budynku socjalnego. Prawidłowe wykonanie budynku socjalnego należało rozumieć jako całościowe wykonanie budynku, tzn. w taki sposób, aby można było oddać go do użytkowania. Zgodnie z wyrokami: KIO/UZP 1200/09, KIO/UZP 1026/09, KIO/UZP 459/10 oraz V GA 40/09 nie ma możliwości poprawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego istotny załącznik do oferty, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie miał również możliwości  poprawienia oferty w wymienionym zakresie, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ nie dysponował informacjami pozwalającymi na dokonanie poprawek w harmonogramie rzeczowo-finansowym bez konsultacji z wykonawcą.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


2. Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan
ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno


Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert oraz nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Oryginał gwarancji wadialnej został załączony do oferty. Dokument ten nie został złożony osobno przed terminem składania ofert. W ofercie powinna znaleźć się kopia dokumentu wadialnego potwierdzona za zgodność przez oferenta.
Zaproponowane w ofercie urządzenia nie można uznać za równoważne z projektowanymi.
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 14 do siwz został wypełniony błędnie. Nie zostały wypełnione pola z kwotami za poszczególne zakresy rzeczowe zadania inwestycyjnego oraz brak całkowitej kwoty kosztów. Ponadto w harmonogramie nie został przedstawiony wymagany przez zamawiającego zakres objęty etapem I, tj. zbiornik retencyjny ścieków dowożonych oraz płyta pod punkt zlewny. Zgodnie z zapytaniem nr 3 z dnia 1 września 2010r. do zakresu objętego etapem I powinny zostać również uwzględnione wszystkie prace towarzyszące, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania budynku socjalnego. Zatem należało uwzględnić wszelkie prace elektryczne, wod-kan, grzewcze itp., które dotyczą budynku socjalnego. Prawidłowe wykonanie budynku socjalnego należało rozumieć jako całościowe wykonanie budynku, tzn. w taki sposób, aby można było oddać go do użytkowania. Zgodnie z wyrokami: KIO/UZP 1200/09, KIO/UZP 1026/09, KIO/UZP 459/10 oraz V GA 40/09 nie ma możliwości poprawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego istotny załącznik do oferty, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie miał również możliwości  poprawienia oferty w wymienionym zakresie, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ zamawiający nie dysponował informacjami pozwalającymi na dokonanie poprawek w harmonogramie rzeczowo-finansowym bez konsultacji z wykonawcą.
W kosztorysie ofertowym – Instalacje elektryczne i AKPiA – Montaż kabli i urządzeń zasilanych z rozdzielnicy RG brak pozycji 58 d.6 z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 13 do siwz.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


3. Konsorcjum:
Lider - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa
Partner – Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura
ul. Łobeska 14, 60-182 Poznań


Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą oraz nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zaproponowane w ofercie urządzenia nie można uznać za równoważne z projektowanymi.
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 14 do siwz został wypełniony błędnie. Zgodnie z zapytaniem nr 3 z dnia 1 września 2010r. do zakresu objętego etapem I powinny zostać również uwzględnione wszystkie prace towarzyszące, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania budynku socjalnego. Zatem należało uwzględnić wszelkie prace elektryczne, wod-kan, grzewcze itp., które dotyczą budynku socjalnego. Instalacje grzewcze i wod-kan w harmonogramie zostały zaplanowane na XII 2010 r., czyli etap II. Prawidłowe wykonanie budynku socjalnego należało rozumieć jako całościowe wykonanie budynku, tzn. w taki sposób, aby można było oddać go do użytkowania. Zgodnie z wyrokami: KIO/UZP 1200/09, KIO/UZP 1026/09, KIO/UZP 459/10 oraz V GA 40/09 nie ma możliwości poprawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego istotny załącznik do oferty, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie miał również możliwości  poprawienia oferty w wymienionym zakresie, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie dysponował informacjami pozwalającymi na dokonanie poprawek w harmonogramie rzeczowo-finansowym bez konsultacji z wykonawcą.
W kosztorysie ofertowym – Budynek techniczny - brak pozycji 74 z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 13 do siwz.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


4. CTE CARBOTECH ENGINEERING Sp. z o. o.
ul. Monte Cassino 37, 71-464 Szczecin


Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wniósł wadium na przedłużony termin związania ofertą oraz nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zaproponowane w ofercie urządzenia nie można uznać za równoważne z projektowanymi.
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 14 do siwz został wypełniony błędnie. W harmonogramie nie został przedstawiony wymagany przez zamawiającego zakres objęty etapem I, tj. zbiornik retencyjny ścieków dowożonych oraz płyta pod punkt zlewny. Wystąpiła również nieścisłość w pozycji Rozruch technologiczny. Według kosztorysu ofertowego załączonego do oferty pozycja ta została wyceniona na 15 900,00 zł, co daje wartość brutto 19 398,00 zł. Natomiast w harmonogramie rzeczowo-finansowym wpisano wartość 18 300,00 zł brutto. W pozycji 17 harmonogramu rzeczowo-finansowego tj. Technologia oczyszczalni ścieków został wpisany całkowity koszt w kwocie 2 401 513,50 zł brutto , natomiast z załączonego kosztorysu wynika iż powinno być 2 400 415,50 zł brutto. Zgodnie z wyrokami: KIO/UZP 1200/09, KIO/UZP 1026/09, KIO/UZP 459/10 oraz V GA 40/09 nie ma możliwości poprawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego istotny załącznik do oferty, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie miał również możliwości poprawienia oferty co do określenia terminu wykonania planowanego przez zamawiającego zakresu etapu I, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie dysponował informacjami pozwalającymi na dokonanie poprawek w harmonogramie rzeczowo-finansowym bez konsultacji z wykonawcą.
W kosztorysie ofertowym – Technologia oczyszczalni ścieków – Budynek przepompowni ścieków - pozycja 18 d.3 z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 13 do siwz została błędnie wpisana. Zarówno KNR jak i opis zawarte w kosztorysie ofertowym będącym składową oferty, nie są jednakowe z pozycja kosztorysu stanowiącego załącznik do siwz.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


5. Konsorcjum:
Lider – Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MERA-MONT” Sp. z o.o.
ul. Culica 1, 62-300 Września
Partner – „NOWBUD” Sp. z o.o.
Psary Małe, ul. Budowlana 4, 62-300 Września


Złożona przez Wykonawcę oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jest nie zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca w terminie związania ofertą nie złożył chęci przedłużenia terminu związania ofertą i w związku z tym  nie spełnił warunków udziału w postępowaniu  - zatem na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2  został wykluczony z postępowania.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 5 ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Wykonując  wyrok Krajowej Izby Odwoławczej  - Zamawiający wezwał  Wykonawcę do  uzupełnienia dokumentów.
Zamawiający, oceniając przesłane przez Wykonawcę  (w wyniku ww. wezwania)   dokumenty, ustalił iż  nadal Wykonawca nie dostarczył następujących dokumentów:
1. informacji o uzyskanej przepustowości oczyszczalni ścieków po wykonanym pierwszym etapie rozbudowy i przebudowy obiektu w Krzywcza.
2. drugiego dokumentu potwierdzającego, że robota realizowana pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krośnie” była robotą budowlaną tj. kopii pozwolenia na budowę / rozbudowę / przebudowę lub kopii trzech pierwszych i trzech ostatnich stron z dziennika budowy.
3. drugiego dokumentu potwierdzającego, że robota realizowana pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieporęcie o Qdśr = 300 m3/d”  była robotą budowlaną tj. kopii pozwolenia na budowę / rozbudowę / przebudowę lub kopii trzech pierwszych i trzech ostatnich stron z dziennika budowy. Ponadto z uzupełnionych referencji wynika, iż zadanie to było realizowane jako remont istniejących obiektów budowlanych, a zatem nie było robotą budowlaną, której zakres obejmował budowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Uzupełnione przez Wykonawcę zobowiązania osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. Pana Rafała Adamczyka, Pana Mirosława Myszkowskiego, Pana Jana Domańskiego, Pana Witolda Kędziory zostały wystawione w dniu 9.12.2010r., a zatem po terminie składania ofert. W związku z powyższym Wykonawca składając ofertę w dniu 17.09.2010r. nie dysponował niniejszymi zobowiązaniami, a mimo to wskazał powyższe osoby jako uczestniczące w wykonywanym zamówieniu. Podobnie w przypadku uzupełnionych zobowiązań innych podmiotów (ROMOS Sp. z o.o. i Firmy Roboty Drogowe Krzysztof Kukulski) do udostępnienia niezbędnych zasobów (narzędzi, urządzeń) do wykonania zamówienia, tj. samochodów samowyładowczych o ładowności 12 ton, 24 ton oraz równiarki drogowej NISTA 6x6. Również zostały wystawione w dniu 9.12.2010r., a zatem po terminie składania ofert.
W związku z powyższym Wykonawca składając ofertę w dniu 17.09.2010r. nie dysponował również niniejszymi zobowiązaniami, a mimo to wskazał powyższy sprzęt w wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.

Wykonawca wyraził zgodę na poprawienie w Harmonogramie rzeczowo-finansowym innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty. Jednocześnie prosząc o uwzględnienie dwóch omyłek rachunkowych jako prawidłowych wartości. Omyłki rachunkowe nie podlegają akceptacji przez Wykonawcę.
 
W dniu 8 grudnia 2010 roku (z uwzględnieniem okresu zawieszenia biegu terminu na czas trwania postępowania odwoławczego) upłynął termin związania ofertą.
W związku z tym, iż Zamawiający w trakcie postępowania na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, skorzystał z możliwości wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą, wykorzystał jedyną prawną możliwość przedłużenia terminu związania ofertą o kolejny okres.
W dniu 28 grudnia 2010 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo Wykonawcy przedłużające termin związania ofertą do czasu podpisania umowy wykonawczej.
Zamawiający uznał iż  w tym przypadku nastąpiło przerwanie terminu związania ofertą - nie można bowiem przedłużyć terminu związania ofertą po jego upływie, ponieważ musi być zachowana ciągłość związania ofertą.  (wyrok KIO 1655/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r.)
Zgodnie z art. 61 K.c. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią – niniejszej sytuacji  nastąpiło to dopiero w dniu 28.12.2010 r. 
Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok  KIO/UZP 2276/10 z dnia 28.10.2010 r.) – okres związania ofertą musi pozostawać ciągły i nieprzerwany. Nie jest natomiast dopuszczalne przerwanie okresu związania ofertą i po przerwie jego ponowne ustanowienie.
W związku z powyższym  istniała  podstawa do wykluczenia  wykonawcy  na podstawie art. 24 ust.2 pkt 2 P.z.p.


6. Konsorcjum:
Lider – ENVIROTECH sp. z o.o.
ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań
Partner –ELSTAR BIO GÓRNY Sp. z o.o.
ul. Topolowa 27, 62-571 Stare Miasto


Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą oraz nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 14 do siwz został wypełniony błędnie. W zakres etapu I wchodzić powinny prace dotyczące budynku socjalnego, płyty pod punkt zlewny oraz zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych. W harmonogramie rzeczowo-finansowym zawartym w ofercie nie zostały uwzględnione roboty budowlane dotyczące zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych. Zgodnie z wyrokami: KIO/UZP 1200/09, KIO/UZP 1026/09, KIO/UZP 459/10 oraz V GA 40/09 nie ma możliwości poprawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego istotny załącznik do oferty, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie miał również możliwości  poprawienia oferty w wymienionym zakresie, zgodnie z art. 87 ust.2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie dysponował informacjami pozwalającymi na dokonanie poprawek w harmonogramie rzeczowo-finansowym bez konsultacji z wykonawcą.
W kosztorysie ofertowym – Instalacje elektryczne i AKPiA – błędnie wpisana pozycja 153 z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 13 do siwz. W załączonym do oferty kosztorysie nie została wyceniona ww. pozycja.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


7. Konsorcjum:
Lider – THERMBAU POLSKA Sp. z o.o., sp. k.
ul. Walki Młodych 78A, 64-920 Piła
Partner – Zakład Usług Technicznych AGH Atlasiński i Wspólnicy s. j.
ul. Chociszewskiego 41/43, 60-256 Poznań


Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą oraz nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W kosztorysie ofertowym – Budynek socjalny – błędnie wpisana pozycja 140 z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 13 do siwz. W załączonym do oferty kosztorysie nie została wyceniona ww. pozycja.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie mogła zostać poprawiona przez zamawiającego zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), tj. nie wcześniej niż 5.01.2011r.

 

 

 


Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-TECHNIK sp. jawna
Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń
2. Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych WODKAN Sp. z o.o.
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
3. Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan
ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno
4. Konsorcjum:
Lider - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa
5. CTE CARBOTECH ENGINEERING Sp. z o. o.
ul. Monte Cassino 37, 71-464 Szczecin
6. Konsorcjum:
Lider – Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MERA-MONT” Sp. z o.o.
ul. Culica 1, 62-300 Września
7. Konsorcjum:
Lider – ENVIROTECH sp. z o.o.
ul. Jana Kochanowskiego 7
60-845 Poznań
8. Konsorcjum:
Lider – THERMBAU POLSKA Sp. z o.o., sp. k.
ul. Walki Młodych 78A
64-920 Piła
9. a/a

Sporządziła:
Katarzyna Zaworska