Nekla, dnia 23.11.2010r.

IR.341-11/2010    
      

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg w sezonach: 2010/2011, 2011/2012 oraz 2012/2013 na terenie Gminy Nekla”:

dla części I – obejmującej drogi położone na północ od drogi krajowej nr 92 oraz miasto Nekla

postępowanie zostaje unieważnione. Unieważnienie nastąpiło po upływie terminu składania ofert. Powodem unieważnienia jest brak ofert nie podlegających odrzuceniu.

Do upływu terminu składania ofert została złożona jedna oferta przez Firmę Usługową Daniel Waligóra z siedzibą w Targowej Górce, gm. Nekla, ul. Kosińskiego 11.
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Po dokonaniu uzupełnień Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia w zakresie wskazanej formy zatrudnienia. Wykonawca do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie złożył ww. wyjaśnień. 
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

dla części II – obejmującej drogi położone na południe od drogi krajowej nr 92

została wybrana oferta złożona przez:


Zakład Robót Wielobranżowy Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25; 62-330 Nekla


Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższą Firmę oferta zawiera najniższą cenę  69 416,25 zł brutto, w tym:
a.stawka za posypywanie mieszaniną piasku z solą drogi bieżącej (cena za kilometr) wynosi 85,60 zł brutto,
b.stawka za odśnieżanie (cena pracy pługiem za kilometr) wynosi 48,15 zł brutto,
c.stawka za pracę ciężkiego sprzętu (kwota za godzinę pracy) wynosi 101,65 zł brutto.
W wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą, maksymalną ilość punkt tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:

1.Firma Usługowa Daniel Waligóra
Targowa Górka, ul. Kosińskiego 11, 62-330 Nekla

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Po wezwaniu do uzupełnień i złożeniu wyjaśnień wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 6 do siwz) Wykonawca nie dokonał pełnego wyjaśnienia, tj. nie złożył wyjaśnień dotyczących wszystkich osób wskazanych ww. dokumencie dotyczących formy ich zatrudnienia. W związku z powyższym wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia nie zawiera wymaganej w siwz liczby osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jedna oferta wpłynęła po wyznaczonym terminie składania ofert.

Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż 29.11.2010r.

 


`BURMISTRZ
`inż. Roman Grychowski


Otrzymują:
1.Firma Usługowa Daniel Waligóra
Targowa Górka, ul. Kosińskiego 11, 62-330 Nekla
2.Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk
Kokoszki 25, 62-330 Nekla
3.a/a