Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nekli"

IR.341-10/2010           
Nekla, dnia 22.10.2010r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nekli” została wybrana oferta złożona przez:


Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy
ATA-TECHNIK sp. jawna
Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń


Uzasadnienie wyboru oferty:

Złożona przez powyższą Firmę oferta jest jedyną ofertą zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym zawiera najniższą cenę 8 571 934,74 zł brutto. W wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego oceny niniejsza oferta otrzymała łącznie z obu kryteriów (składników cenowych: cena i gwarancja) 100,00 pkt., i jest to najwyższa, maksymalna ilość punktów. 


W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:

1.Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych
WODKAN Sp. z o.o.
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań


Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą oraz nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 14 do siwz został wypełniony błędnie. Zgodnie z zapytaniem nr 3 z dnia 1 września 2010r. do zakresu objętego etapem I powinny zostać uwzględnione wszystkie prace towarzyszące, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania budynku socjalnego. Zatem należało uwzględnić wszelkie prace elektryczne, wod-kan, grzewcze itp., które dotyczą budynku socjalnego. Prawidłowe wykonanie budynku socjalnego należało rozumieć jako całościowe wykonanie budynku, tzn. w taki sposób, aby można było oddać go do użytkowania. Zgodnie z wyrokami: KIO/UZP 1200/09, KIO/UZP 1026/09, KIO/UZP 459/10 oraz V GA 40/09 nie ma możliwości poprawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego istotny załącznik do oferty, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie miał również możliwości  poprawienia oferty w wymienionym zakresie, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ nie dysponował informacjami pozwalającymi na dokonanie poprawek w harmonogramie rzeczowo-finansowym bez konsultacji z wykonawcą.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


2.Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan
ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno


Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert oraz nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Oryginał gwarancji wadialnej został załączony do oferty. Dokument ten nie został złożony osobno przed terminem składania ofert. W ofercie powinna znaleźć się kopia dokumentu wadialnego potwierdzona za zgodność przez oferenta.
Zaproponowane w ofercie urządzenia nie można uznać za równoważne z projektowanymi.
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 14 do siwz został wypełniony błędnie. Nie zostały wypełnione pola z kwotami za poszczególne zakresy rzeczowe zadania inwestycyjnego oraz brak całkowitej kwoty kosztów. Ponadto w harmonogramie nie został przedstawiony wymagany przez zamawiającego zakres objęty etapem I, tj. zbiornik retencyjny ścieków dowożonych oraz płyta pod punkt zlewny. Zgodnie z zapytaniem nr 3 z dnia 1 września 2010r. do zakresu objętego etapem I powinny zostać również uwzględnione wszystkie prace towarzyszące, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania budynku socjalnego. Zatem należało uwzględnić wszelkie prace elektryczne, wod-kan, grzewcze itp., które dotyczą budynku socjalnego. Prawidłowe wykonanie budynku socjalnego należało rozumieć jako całościowe wykonanie budynku, tzn. w taki sposób, aby można było oddać go do użytkowania. Zgodnie z wyrokami: KIO/UZP 1200/09, KIO/UZP 1026/09, KIO/UZP 459/10 oraz V GA 40/09 nie ma możliwości poprawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego istotny załącznik do oferty, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie miał również możliwości  poprawienia oferty w wymienionym zakresie, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ zamawiający nie dysponował informacjami pozwalającymi na dokonanie poprawek w harmonogramie rzeczowo-finansowym bez konsultacji z wykonawcą.
W kosztorysie ofertowym – Instalacje elektryczne i AKPiA – Montaż kabli i urządzeń zasilanych z rozdzielnicy RG brak pozycji 58 d.6 z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 13 do siwz.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.Konsorcjum:
Lider - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa
Partner – Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura
ul. Łobeska 14, 60-182 Poznań


Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą oraz nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zaproponowane w ofercie urządzenia nie można uznać za równoważne z projektowanymi.
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 14 do siwz został wypełniony błędnie. Zgodnie z zapytaniem nr 3 z dnia 1 września 2010r. do zakresu objętego etapem I powinny zostać również uwzględnione wszystkie prace towarzyszące, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania budynku socjalnego. Zatem należało uwzględnić wszelkie prace elektryczne, wod-kan, grzewcze itp., które dotyczą budynku socjalnego. Instalacje grzewcze i wod-kan w harmonogramie zostały zaplanowane na XII 2010 r., czyli etap II. Prawidłowe wykonanie budynku socjalnego należało rozumieć jako całościowe wykonanie budynku, tzn. w taki sposób, aby można było oddać go do użytkowania. Zgodnie z wyrokami: KIO/UZP 1200/09, KIO/UZP 1026/09, KIO/UZP 459/10 oraz V GA 40/09 nie ma możliwości poprawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego istotny załącznik do oferty, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie miał również możliwości  poprawienia oferty w wymienionym zakresie, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie dysponował informacjami pozwalającymi na dokonanie poprawek w harmonogramie rzeczowo-finansowym bez konsultacji z wykonawcą.
W kosztorysie ofertowym – Budynek techniczny - brak pozycji 74 z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 13 do siwz.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


4.CTE CARBOTECH ENGINEERING Sp. z o. o.
ul. Monte Cassino 37, 71-464 Szczecin


Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wniósł wadium na przedłużony termin związania ofertą oraz nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zaproponowane w ofercie urządzenia nie można uznać za równoważne z projektowanymi.
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 14 do siwz został wypełniony błędnie. W harmonogramie nie został przedstawiony wymagany przez zamawiającego zakres objęty etapem I, tj. zbiornik retencyjny ścieków dowożonych oraz płyta pod punkt zlewny. Wystąpiła również nieścisłość w pozycji Rozruch technologiczny. Według kosztorysu ofertowego załączonego do oferty pozycja ta została wyceniona na 15 900,00 zł, co daje wartość brutto 19 398,00 zł. Natomiast w harmonogramie rzeczowo-finansowym wpisano wartość 18 300,00 zł brutto. W pozycji 17 harmonogramu rzeczowo-finansowego tj. Technologia oczyszczalni ścieków został wpisany całkowity koszt w kwocie 2 401 513,50 zł brutto , natomiast z załączonego kosztorysu wynika iż powinno być 2 400 415,50 zł brutto. Zgodnie z wyrokami: KIO/UZP 1200/09, KIO/UZP 1026/09, KIO/UZP 459/10 oraz V GA 40/09 nie ma możliwości poprawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego istotny załącznik do oferty, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie miał również możliwości poprawienia oferty co do określenia terminu wykonania planowanego przez zamawiającego zakresu etapu I, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie dysponował informacjami pozwalającymi na dokonanie poprawek w harmonogramie rzeczowo-finansowym bez konsultacji z wykonawcą.
W kosztorysie ofertowym – Technologia oczyszczalni ścieków – Budynek przepompowni ścieków - pozycja 18 d.3 z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 13 do siwz została błędnie wpisana. Zarówno KNR jak i opis zawarte w kosztorysie ofertowym będącym składową oferty, nie są jednakowe z pozycja kosztorysu stanowiącego załącznik do siwz.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


5.Konsorcjum:
Lider – Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MERA-MONT” Sp. z o.o.
ul. Culica 1, 62-300 Września
Partner – „NOWBUD” Sp. z o.o.
Psary Małe, ul. Budowlana 4, 62-300 Września


Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 14 do siwz został wypełniony błędnie. W zakres etapu I wchodzić powinny prace dotyczące budynku socjalnego, płyty pod punkt zlewny oraz zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych. W harmonogramie rzeczowo-finansowym zawartym w ofercie nie zostały uwzględnione roboty budowlane dotyczące płyty pod punkt zlewny oraz zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych. Ponadto zgodnie z zapytaniem nr 3 z dnia 1 września 2010r. do zakresu objętego etapem I powinny zostać również uwzględnione wszystkie prace towarzyszące, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania budynku socjalnego. Zatem należało uwzględnić wszelkie prace elektryczne, wod-kan, grzewcze itp., które dotyczą budynku socjalnego. Instalacje elektryczne w harmonogramie zostały zaplanowane na XII 2010 r., czyli etap II. Prawidłowe wykonanie budynku socjalnego należało rozumieć jako całościowe wykonanie budynku, tzn. w taki sposób, aby można było oddać go do użytkowania. W harmonogramie wystąpiły również rozbieżności w kolumnie całkowity koszt netto i brutto w pozycjach 19 i 25 tj. odpowiednio: Technologia oczyszczalni ścieków oraz Rozruch technologiczny. Według załączonego kosztorysu rozruch technologiczny wynosi 12 954,00 zł netto (15 803,88zł brutto). Natomiast w harmonogramie została wpisana kwota 40 500,00 zł netto (49 410,00 zł brutto). W harmonogramie w pozycji Technologia oczyszczalni ścieków całkowity koszt nie został pomniejszony o koszt rozruchu technologicznego. Związku z tym został podwójnie policzony koszt rozruchu technologicznego, a ponadto koszt ten w obu pozycjach stanowi inną kwotę. Zgodnie z wyrokami: KIO/UZP 1200/09, KIO/UZP 1026/09, KIO/UZP 459/10 oraz V GA 40/09 nie ma możliwości poprawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego istotny załącznik do oferty, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie miał również możliwości poprawienia oferty co do określenia terminu wykonania planowanego przez zamawiającego zakresu etapu I, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie dysponował informacjami pozwalającymi na dokonanie poprawek w harmonogramie rzeczowo-finansowym bez konsultacji z wykonawcą. Ponadto zamawiający nie ma możliwości jednoznacznego uznania, który koszt rozruchu technologicznego jest właściwą kwotą.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


6.Konsorcjum:
Lider – ENVIROTECH sp. z o.o.
ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań
Partner –ELSTAR BIO GÓRNY Sp. z o.o.
ul. Topolowa 27, 62-571 Stare Miasto


Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą oraz nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 14 do siwz został wypełniony błędnie. W zakres etapu I wchodzić powinny prace dotyczące budynku socjalnego, płyty pod punkt zlewny oraz zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych. W harmonogramie rzeczowo-finansowym zawartym w ofercie nie zostały uwzględnione roboty budowlane dotyczące zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych. Zgodnie z wyrokami: KIO/UZP 1200/09, KIO/UZP 1026/09, KIO/UZP 459/10 oraz V GA 40/09 nie ma możliwości poprawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego istotny załącznik do oferty, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie miał również możliwości  poprawienia oferty w wymienionym zakresie, zgodnie z art. 87 ust.2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie dysponował informacjami pozwalającymi na dokonanie poprawek w harmonogramie rzeczowo-finansowym bez konsultacji z wykonawcą.
W kosztorysie ofertowym – Instalacje elektryczne i AKPiA – błędnie wpisana pozycja 153 z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 13 do siwz. W załączonym do oferty kosztorysie nie została wyceniona ww. pozycja.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 


7.Konsorcjum:
Lider – THERMBAU POLSKA Sp. z o.o., sp. k.
ul. Walki Młodych 78A, 64-920 Piła
Partner – Zakład Usług Technicznych AGH Atlasiński i Wspólnicy s. j.
ul. Chociszewskiego 41/43, 60-256 Poznań

Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą oraz nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W kosztorysie ofertowym – Budynek socjalny – błędnie wpisana pozycja 140 z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 13 do siwz. W załączonym do oferty kosztorysie nie została wyceniona ww. pozycja.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie mogła zostać poprawiona przez zamawiającego zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), tj. nie wcześniej niż 27.10.2010r.

 

`BURMISTRZ

`inż. Roman Grychowski


Otrzymują:
1.Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-TECHNIK sp. jawna
Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń
2.Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Hydrotechnicznych WODKAN Sp. z o.o.
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
3.Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan
ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno
4.Konsorcjum:
Lider - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa
5.CTE CARBOTECH ENGINEERING Sp. z o. o.
ul. Monte Cassino 37, 71-464 Szczecin
6.Konsorcjum:
Lider – Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MERA-MONT” Sp. z o.o.
ul. Culica 1, 62-300 Września
7.Konsorcjum:
Lider – ENVIROTECH sp. z o.o.
ul. Jana Kochanowskiego 7
60-845 Poznań
8.Konsorcjum:
Lider – THERMBAU POLSKA Sp. z o.o., sp. k.
ul. Walki Młodych 78A
64-920 Piła
9.a/a

Sporządziła:
Katarzyna Zaworska

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2010-10-22 14:56:24
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2010-10-22 14:59:00
Ostatnia zmiana:2010-10-22 14:59:26
Ilość wyświetleń:2014

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij