Nekla, dnia 11.05.2010r.

IR.341-6/2010          

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (j. t. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci wodociągowej Nekla – Starczanowo w rejonie ul. Parkowej” została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JUMA” Alicja Juskowiak
Robakowo, ul. Szeroka 5; 62-023 Gądki

Uzasadnienie wyboru oferty:
Złożona przez powyższą Firmę oferta zawiera najniższą cenę 54 903,44 zł brutto, w wyniku oceny przez Zamawiającego niniejsza oferta otrzymała najwyższą, maksymalną ilość punkt tj. 100,00 pkt.
Jednocześnie niniejsza oferta jest zgodna z SIWZ.

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli również:

1.Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ROBIT”
Drzewce 77, 62-410 Zagórów
Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Leszek Stachowiak
Starczanowo 45, 62-330 Nekla
Oferta otrzymała 81,06 pkt.

 

Jedna oferta wpłynęła po wyznaczonym terminie składania ofert.

Zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. 17.05.2010r.

                                                                                                                    `BURMISTRZ
                                                                                                                    `inż. Roman Grychowski

Otrzymują:
1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JUMA” Alicja Juskowiak
Robakowo, ul. Szeroka 5; 62-023 Gądki
2.Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ROBIT”
Drzewce 77, 62-410 Zagórów
3.Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Leszek Stachowiak
Starczanowo 45, 62-330 Nekla
4.a/a