Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Nekla w 2010 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na realizację w formie wspierania zadań publicznych

Miasta i Gminy Nekla w 2010 roku

 

 

I          CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Nekla w dziedzinach: kultury fizycznej i sportu;  krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; ochrony i promocji zdrowia - zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji zdrowotnej, propagowanie aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz podniesienia poziomu sportu wyczynowego.

 

 

II         RODZAJE ZADAŃ

W zakresie kultury fizycznej i sportu – planowana dotacja 45 000 zł

1.   Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

2.   Organizacja imprez sportowych w gminie, udział w rozgrywkach, zawodach, turniejach i imprezach sportowych.

3.   Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo.

 

W zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży - planowana dotacja 3 000 zł

1.   Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

 

W zakresie ochrony i promocji zdrowia - planowana dotacja 2 000 zł

1. Wspieranie działalności edukacyjno – profilaktycznej dotyczącej zdrowia.

 

III      WYMOGI FORMALNE

1.      Oferta musi spełniać warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

2.      W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3-pp ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; osoby prawne
i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

3. Oferty mogą składać organizacje samodzielnie lub wspólnie podejmując się realizacji danego zadania. We wniosku należy wskazać podmiot przyjmujący dotację i jednocześnie odpowiedzialny za wykonanie. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)  oraz posiadać następujące załączniki:

§         aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

§         sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja podatkowa) za rok 2009,

§         statut organizacji, (w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli oddziału do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizacje zadania, o którego dofinansowanie stara się podmiot),

§         oświadczenie o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz braku długów i rozliczeniu wcześniejszych dotacji,

§         kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem.

4.   Oferent zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

5.  Kompletne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Konkurs ofert   na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Nekla w 2010 roku", za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2010 roku do godz. 16.00.

      Decyduje data wpływu oferty.

6.  Złożenie oferty po terminie oraz braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej.

 

 

IV        TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 22 marca 2010 roku, a zakończy nie później niż 31 grudnia 2010 roku.

 

 

 

 

V         ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ      NEKLA W LATACH 2008 – 2009

Wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Nekla w zakresie; kultury fizycznej i sportu: 2008 rok – 42.000,00 zł, 2009 rok – 45.000,00 zł; w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży: 2008 rok – 0,00 zł, 2009 rok – 3.000,00 zł; w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 2008 rok – 0,00 zł, 2009 rok – 2.000,00 zł.

 

VI        ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI

  1. Rozpatrywanie ofert nastąpi w terminie 14 dni po upływie  terminu składania ofert.
  2. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla. Przy ocenie będą brane pod uwagę
    w szczególności następujące kryteria:

a)         preferowane będą oferty będące zgodne z „Rocz­nym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2010",

b)          zaangażowanie środków i nakładów własnych w realizowane zadanie oraz pozyskanych od sponsorów,

c)         merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,

d)         ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,

e)         zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców Gminy
w realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,

f)          ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,

g)         wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim,

h)         zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.

  1. Dotowane z budżetu Miasta i Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Miasta i Gminy Nekla lub na rzecz jego mieszkańców.
  2. Dotacji nie można wykorzystać na: prowadzenie działalności gospodarczej, realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Miasta i Gminy, remonty, projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy, prowadzenie działalności politycznej.
  3. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani listownie oraz poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
    i Gminy Nekla, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla.

 

 

VII      OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1.      Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nekla w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia w roku 2010, zostaną zawarte pisemne umowy ze zleceniobiorcami (wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

2.      Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

3.      Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wy­konania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporzą­dzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

4.      Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami orga­nizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

wzór_oferty (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór_sprawozdania (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór_umowy (61kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZARZĄDZENIE ogł otw konk ofert 2010 (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2010-02-12 08:22:55
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2010-02-12 08:25:39
Ostatnia zmiana:2010-02-12 08:25:59
Ilość wyświetleń:1900

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij