W dniu 16 września 2009 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na „Przebudowę dróg gminnych ul. Nekielska i Leśna w miejscowości Nekielka”.

Umowę zawarto z:

„Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.”
Aleje Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

Wartość umowy:   237 592,10 zł  
(słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 10/100)