Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10
62-330 Nekla
REGON – 000538691  NIP 789-14-54-107


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę dróg gminnych ul. Nekielska i Leśna w miejscowości Nekielka”.
Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w dniu 7 sierpnia 2009 roku w portalu Biuletynu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Urzędu www.nekla.pl, oraz w siedzibie zamawiającego w miejscu – tablica ogłoszeń w wejściu głównym UMiG.
Otwarcie nastąpiło w dniu 1.09.2009 r. o godz. 08:30.
Złożono 3 oferty.

Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano ofertę złożoną przez:

„Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.”
Aleje Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

która wyznaczyła następującą cenę: 237 592,10 zł brutto,
uzyskała 100,00 pkt.
Oferta najkorzystniejsza, najniższa cena, oferta zgodna z SIWZ.

 


   
Oferty złożyli również:

1. COLAS POLSKA Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie 
265 738,83 zł 89,41 pkt.

3 ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY „TRANS-BRUK” Marek Begier ul. Wiosny Ludów 58 62-330 Nekla
 oferta odrzucona
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)
Treść złożonej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. brak trzech robót związanych z profilowaniem poboczy o długości 500 mb każda, w złożonej ofercie jest jedna robota, która spełnia powyższe kryteria.
Po wezwaniu do uzupełnienia dokumentacji wpłynęło pismo informujące o braku referencji związanych z profilowaniem poboczy.

 


BURMISTRZ

Roman Grychowski