W dniu 9 czerwca 2009 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na „Usługę bankową udzielenia w złotych polskich kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wdrażanie programu rozwoju aktywności fizycznej dzieci na terenie Gminy Nekla pn. Nekla na start” w kwocie 1.300.000,00 zł”.

Umowę zawarto z:

BANK SPÓŁDZIELCZY w KOSTRZYNIE Oddział w Nekli
ul. Zawodzie 18a
62-330 Nekla

Wartość umowy:   66 618,75 zł  
     (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemnaście złotych 75/100)