W dniu 23 kwietnia 2009 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę na na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Nekla w roku 2009 - Część druga (remont cząstkowy nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalanie przy użyciu grysów i emulsji)

Umowę zawarto z:

ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58
62-330 Nekla

Wartość umowy:
 
                     wyboje o głębokości do 1,5cm  14,64 zł brutto/m2
     (słownie: czternaście złotych 64/100)
     dodatkowo za każde 0,5cm ponad 1,5cm    4,27 zł brutto/m2
     (słownie: cztery złote 27/100)