Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych w 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 138/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
z dnia 9 stycznia 2009 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; ochrony i promocji zdrowia, na terenie Miasta i Gminy Nekla

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§1

 1. Postanawia się ogłosić otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; ochrony i promocji zdrowia Miasta
  i Gminy Nekla,
 2. Cel, zasady składania ofert i kryteria ich rozpatrywania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2 Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie we Wiadomościach Wrzesińskich, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla.

§3 Zarz±dzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

   Załącznik
do Zarządzenia Nr 138 /2009
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla 
z dnia 9 stycznia 2009 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Nekla w 2009 roku.

I CEL KONKURSU
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy w dziedzinach kultury fizycznej i sportu;  krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; ochrony i promocji zdrowia, zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji zdrowotnej, propagowanie aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz podniesienia poziomu sportu wyczynowego.

II RODZAJE ZADAŃ
W zakresie kultury fizycznej i sportu - planowana dotacja 45 000zł -
1.Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
2.Organizacja imprez sportowych w gminie, udział w rozgrywkach, zawodach, turniejach i imprezach sportowych
3.Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo.

W zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży - planowana dotacja 3 000zł.
1. Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

W zakresie ochrony i promocji zdrowia - planowana dotacja 2 000zł
1. Wspieranie działalności edukacyjno - profilaktycznej dotyczącej zdrowia.

III WYMOGI FORMALNE

 1. Oferta musi spełniać warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póĽn. zm.).
 2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3-pp ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; osoby prawne
  i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorz±du terytorialnego.

3. Oferty mogą składać organizacje samodzielnie lub wspólnie podejmując się realizacji    danego zadania. We wniosku należy wskazać podmiot przyjmujący dotację i jednocześnie   odpowiedzialny za wykonanie. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Roz­porządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, oraz posiadać następujące załączniki:
- aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe(bilans, rachunek wyników lub zysków
i strat, informacje podatkową) za rok 2008,
- statut organizacji, (w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest zał±czenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli oddziału do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizacje zadania, o którego dofinansowanie stara się podmiot),
- kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem.
4. Oferent zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
5.  Kompletne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Konkurs ofert   2009 r.", za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2009 roku. Decyduje data wpływu oferty.
6.  Złożenie oferty po terminie oraz braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej.

IV Termin realizacji zadania
Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 25 lutego 2009 roku, a zakończy nie póĽniej niż 31 grudnia 2009 roku.

V zadania publiczne zrealizowane przez gminę w latach 2007 i 2008.
Wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Nekla w zakresie; kultury fizycznej i sportu: 2007 rok - 50.000zł, 2008r. - 42.000zł; w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży: 2007r. -0zł, 2008r. -0zł;
w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 2007r. - 0zł, 2008r. - 0zł.

VI Zasady i Warunki przyznawania dotacji:

 1. Rozpatrywanie ofert nastąpi w terminie 14 dni po upływie  terminu składania ofert.
 2. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla. Przy ocenie będą brane pod uwagę
  w szczególności następujące kryteria:
 3. preferowane będą oferty będące zgodne z "Rocz­nym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2009",
 4.  zaangażowanie środków i nakładów własnych w realizowane zadanie oraz pozyskanych od sponsorów,
 5. merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,
 6. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
 7. zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców Gminy
  w realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,
 8. ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,
 9. wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim,
 10. zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
 11. Dotowane z budżetu Miasta i Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Miasta i Gminy Nekla lub na rzecz jego mieszkańców.
 12. Dotacji nie można wykorzystać na: prowadzenie działalności gospodarczej, realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Miasta i Gminy, remonty, projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy, prowadzenie działalności politycznej.
 13. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani listownie oraz poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
  i Gminy Nekla, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla.

VII Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.

1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania w dziedzinie kul­tury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; ochrony i promocji zdrowia w roku 2009, zostaną zawarte pisemne umowy ze zleceniobiorcami (wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wy­konania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporzą­dzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 200S r. Nr 264, poz.2207).
4. Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami orga­nizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie.

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2009-01-09 07:53:16
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2009-01-09 07:55:05
Ostatnia zmiana:2009-01-09 08:05:56
Ilość wyświetleń:1855

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij