Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10
62-330 Nekla
REGON - 000538691  NIP 789-14-54-107

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu sportowego dla  gminy Nekla".
Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w dniu 24.11.2008 r. w portalu Biuletynu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Urzędu www.nekla.pl, oraz
w siedzibie zamawiającego w miejscu - tablica ogłoszeń w wejściu głównym UMiG.
Otwarcie nastąpiło w dniu 2.12.2008 r. o godz. 09:00.
Złożono 3 oferty, liczba ofert nie rozpatrywanych z powodu:
wykluczenia oferenta - 0,
odrzucenia oferenta - 1.

Wybrano następującą ofertę firmy:

Nowicka Holding Sp. z o.o.
ul. Wejherowska 28
54-239 Wrocław
która wyznaczyła cenę za realizacje zamówienia:
94.929,40 zł brutto

Powyższa oferta uzyskała łącznie 100,00 pkt.
Oferta najkorzystniejsza, najniższa cena.

Oferty złożyli również:

  1. "Bednarek-Sport" Firma Handlowa Jacek Bednarek 

ul. Żeromskiego 57 A
44-203 Rybnik

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1, pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami). Treść złożonej oferty zawiera błędy w obliczeniu ceny.

  1. Speed Sport Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 1
03-310 Warszawa
która wyznaczyła cenę za realizacje zamówienia: 154.955,54 zł brutto, uzyskując 61,27 pkt.

Otrzymują:

- Speed Sport Sp. o.o.
ul. Staniewicka 1
03-310 Warszawa
- Nowicka Holding Sp. z o.o.
ul. Wejherowskiego 28
54-239 Wrocław
- "Bednarek Sport" Firma Handlowa
Jacek Bednarek
ul. Zeromskiego 57 A
44-203 Rybnik 
- a/a .

Sporządził:
Stanisław Pałczyński